email: martina.durdovic@gmail.com

FB: Martina Ďurďovičová MDesign (tvorba)

FB: Martina Durdovic
Hlavička-01-01-01-01.jpg

Ceník / Price list

Práci grafika lze ocenit různými způsoby. Pokud jde o retuše, mechanické úpravy apod., hodí se HODINOVÁ SAZBA. Ta se u mě pohybuje od 250 Kč. Vskutku KREATIVNÍ PRÁCI je lepší řadit pod PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY. Nejde totiž pouze o čas strávený nad konkrétním úkolem, grafikova práce obsahuje řadu dalších faktorů: jeho studia, zkušenosti, fantazii, schopnost invence, nasazení, originalitu apod. Výsledkem grafikovy práce není tedy běžné zboží, nelze nabídnout slevové akce jako v suprmarketu. Výhodou však je možnost dohody před a v určité míře i při procesu tvorby.

Následující rozpis nabízí jen základní rozlišení propagační grafiky s cenami či cenovým rozmezím. Na dalších typech či detailech (počet návrhů, počet korektur apod.) je dobré se domluvit. Vždy platí, že pro obě strany je lepší řešit vše předem.

A ještě před zadáním objednávky je dobré si projít mou webovou prezentaci, ačkoliv nejsem nedobytně konzervativní, jistý styl mám.
Já preferuji:
1 - ŘÁD (nějaký systém v zobrazování, hlavně tedy textu)
2 - DOMINANTU (hlavní motiv, nejdůležitější prvek)
3 - KOMPOZICI
4 - VYROVNANOST (nejen barevnou)
5 - OZVLÁŠTNĚNÍ (asi není možné vždy, myslím drajv)

Zkrátka pravidla. Ale NENÍ TŘEBA SE OBÁVAT, řád neznamená nezajímavé, šedé, nevýrazné výtvory. Naopak, jedině díky nějakému řádu můžu docílit nejlepších výsledků. Nemyslím, že čím křiklavější, tím lepší. Nikdy bych pro dominantní nadpis nepoužila laciný způsob: žlutozelenou, či citrónově žlutou barvu (a ještě hůře na červeném podkladu), abych svým letákem zaujala kolemjdoucí. Myslím, že je lepší zaujmout kvalitou. Ale cest je mnoho, záleží na vás.
Pracovní sešit 33.jpg
NESKLÁDANÁ TIŠTĚNÁ GRAFIKA
plakát 500 - 1500
leták 500 - 800
poutač 1000

SKLÁDANÁ TIŠTĚNÁ GRAFIKA
prospekt 4 strany 2000

NETIŠTĚNÁ GRAFIKA
návrh webu 1000
vizuální styl webu 5 stran 4000
logo 2 návrhy 1000 - 2000
portfolio v pdf 5 stran 4000 - 5000
Pracovní sešit 22.jpg
Graphic work can be appreciated in different ways. Regarding retouching, mechanical adjustments, etc., fits hourly rate. It was with me ranging from CZK 250. Indeed, the creative work is better sort under the lump sum. It is not merely about the time spent on a particular task, printmaker's work includes a number of other factors: his studies, experience, imagination, the ability of inventiveness, commitment, originality and the like. As a result printmaker's work does not therefore ordinary goods, can not offer a discount events as suprmarketu. The advantage, however, is the possibility of an agreement before a certain extent also in the process of creation.

The following schedule provides a basic resolution promotional graphic with the prices or price range. On the other types and details (the number of proposals, the number of corrections, etc.), It is good to talk. Always true that both parties are better handled everything in advance.

And before placing the order is a good idea to go through my web presence, although not impregnable conservative, I have a certain style.
I prefer:
1 - RULES (of imaging)
2 - DOMINANT (main motif, the most important element)
3 - COMPOSITION
4 - EQUANIMITY (not only in color)
5 - ORIGINALITY (something special)

Simply rules. But no need to worry, the order does not mean dull, gray, bland creations. Conversely, only thanks to some advice I can achieve the best results. I do not think that the more striking, the better. I would never have to Dominant title did not use the cheap way: yellow-green or lemon yellow color (and even worse on a red background), I took my leaflet passersby. I think it's better to take the quality. But the paths are many, it depends on you.
Pracovní sešit 1.jpg
Not folded printed graphics:
Poster 500 - 1500 CZK
Flyer 500 - 800 CZK
banner 1000 CZK

Folded printed graphics:
Brochure (4 pages) 2000 CZK

Extras graphics:
web design 1000 CZK
visual style Web (5 pages) 4000 CZK
logotyp (2 designs) 1000 - 2000 CZK
portfolio in pdf (5 pages) 4000 - 5000 CZK
MDesign karta čb 4.jpg
Portfolio MDesign
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one